Diğer

Yaş haddini dolduran öğretim üyelerinin sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin Yönerge hükümlerine iptal

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasında Uygulanacak Esaslara Dair Yönerge’nin 6., 7., 8., 9. ve 10. maddeleri iptal eden Daire kararını onadı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasında Uygulanacak Esaslara Dair Yönerge’nin 6., 7., 8., 9. ve 10. maddeleri iptal eden Daire kararını onadı.

Davacının diğer bazı mevzuatın iptal istemi ise reddedildi.

Dava:
Davacının, emeklilik yaş haddini dolduran öğretim üyelerine birer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılma imkanı getirilmesi üzerine sözleşmeli olarak çalışmaya devam etme talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin . tarih ve . sayılı işlem ile işlemin dayanağı olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 30. maddesinde yer alan ‘birer yıllık sürelerle’ ibaresinin ve 30. maddede ‘kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurulmasını’ öngören başka yükseköğretim kurumuna başvuru imkanı vermeyen kısmının; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 3. ve 5. maddeleri ile davalı Üniversite tarafından kabul edilen Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasında Uygulanacak Esaslara Dair Yönerge’nin 6., 7., 8., 9. ve 10. maddelerinin iptali ile yoksun kalınan parasal haklar ve 1,00-TL manevi zararın tazmini istenilmiştir.

Danıştay 8. Daire: Yönergedeki hüküm üst hukuk normlarına aykırıdır

Yönergenin 6. maddesinde yer alan başvuru koşullarının üst norm niteliğindeki Kanun, Usul ve Esaslar’da yer alan emeklilik yaş haddini dolduranların sözleşmeli olarak çalıştırılmaları konusunda ulaşılmak istenen fayda ve düzenleme amacına aykırı bir şekilde saptandığı, bu şekliyle anılan düzenlemede hukuka ve üst hukuk normlarına uygunluk bulunmadığı,

Kanun’da ve Kanun ile ihdas edilmesi öngörülen Usul ve Esaslarda yer almayan ve bu düzenlemeleri aşacak şekilde başvuru değerlendirme komisyonu, itiraz kurulu, itiraz usulü ve başvuruya ilişkin ilgili komisyon ve kurulların yapacakları görevlere ilişkin iş akış sürecini düzenleyen Yönerge’nin anılan maddelerinde hukuka ve üst hukuk normlarına uygunluk görülmediği,

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2022/3576
Karar No : 2023/177

İSTEMİN KONUSU:
Danıştay Sekizinci Dairesinin 23/02/2022 tarih ve E:2019/307, K:2022/1089 sayılı kararının, davacı tarafından redde ve karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısmının, davalı …Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iptale ilişkin kısmının, davalı … Kurulu tarafından vekalet ücretine ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Kararın tamamı için tıklayınız

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu