Diğer

Rektörün konutuna kümes yapımı Sayıştay’a takıldı

Sayıştay Sekizinci Dairesi, Rektörlük konutuna yaptırılan kümesin devlet bütçesinden yaptırılamayacağı gerekçesiyle yapılan harcamaları kamu zararı olarak ilgililere rücu etti.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde Rektörlük konutuna yaptırılan kümes için alınan malzemenin bedelinin Üniversite bütçesinden karşılanması nedeniyle kamu zararına yol açıldığı gerekçesiyle sorumlulara tazmin kararı verilmiştir.

Rektör her ne kadar harcama sürecinde yer almadığı için üst yönetici olarak sorumluluğunun bulunmadığını iddia etse de, kamu zararına sebep olan kümes yapımının Rektörün talimatı doğrultusunda yapılması sebebiyle kamu zararında sorumluluğunun bulunduğuna karar verilmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun, konutların işletme bakım ve onarımıyla ilgili 6’ncı maddesinin, 01.08.1996 tarihli ve 4160 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi ile yürürlükten kaldırılması nedeniyle; Kamu Konutları Yönetmeliği’nin “Konutların İşletme Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanması” başlıklı 5’inci bölümü altında düzenlenen 26’ncı, 27’nci ve 28’inci maddeleri ile anılan Yönetmeliğe ekli “Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar” başlıklı (3) sayılı cetvelde yer alan; “Kamu Konutları Kanunu uyarınca, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutların;

a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

b) Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

c) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakım korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri, ilgili kurum ve kuruluşça karşılanır. …” hükmünün uygulama olanağı kalmamıştır. Diğer taraftan, ilgili yılda uygulanmakta olan ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 13’üncü maddesinin (e) bendi gereğince, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek ve her yıl yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek görevi Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak, 26.05.2005 tarihli ve 25825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında bulunan kamu konutları ile ilgili olarak düzenleme yapılmıştır. Anılan Tebliğin; “İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ” başlıklı 3’üncü bölümünde; konutta oturanlar tarafından karşılanacak giderler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacak giderlere ilişkin esaslar düzenlenmiş olup, söz konusu bölümün 3.3. no.lu bendinde; “eşyalı görev tahsisli” konutların “demirbaş eşya ve mefruşat” giderlerinin kamu kurumu bütçesinden karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Tebliğin eki; Ek:4 sayılı listede; konutlarda oturanlarca karşılanacak giderlere, Ek:5 sayılı listede ise kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak giderlere yer verilmiştir. Bu listeler, 01.02.2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 339 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile bu Tebliğin eki olan EK-1’de yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, sorgu konusu edilen ve kamu konutlarına eklenti mahiyetinde olan yapıların, demirbaş olarak değerlendirilemeyeceği ve bu yapılara ilişkin harcamaların “Ek: 5 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Karşılanacak Giderler” başlıklı Listede sayılan harcamalar kapsamında bulunmadığı açıktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesi uyarınca, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından sorumlu olduğu hükme bağlandığından, kamu görevlilerinin kamu kaynaklarını, kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamayacağı açıktır.

Sorumlulardan …, raporda üst yönetici olarak sorumlu tutulduğunu ancak 5018 sayılı Kanun’un harcama sürecinde yer almayan üst yöneticiler için mali sorumluluk öngörmediği ilkesi dikkate alınarak sorumluluğunun kaldırılması gerektiğini belirtmişse de, yapılan harcamanın şahsı tarafından imzalanmış bulunan … tarihli ve … sayılı talimata istinaden gerçekleştirilmesi nedeniyle oluşan kamu zararı nedeniyle sorumluluğunun bulunduğu açıktır. Bu itibarla, Rektörlük konutuna yaptırılan kümes için alınan … metre panel çit, … metre 40x40x3 mm kutu profil ve … adet trapez sac malzemesi bedelinin Üniversite bütçesinden karşılanmasından kaynaklanan … TL kamu zararının; Harcama Yetkilisi (…) … ve Gerçekleştirme Görevlisi (…) … ile Diğer Sorumlu (…) …’na müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu